Stadgar för Soc&koms vänner r.f.

5.9.2009


1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Soc&koms vänner och dess hemort är Helsingfors stad.

 

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är

 1. att vara en sammanhållande länk mellan nuvarande och tidigare studerande, nuvarande och tidigare personal vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (härefter Soc&kom), samt övriga personer som omfattar föreningens syfte,
 2. att ideellt och ekonomiskt understöda samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet vid Soc&kom.

Föreningen kan också främja och understöda annan svenskspråkig samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet i Finland.

För att fullfölja sitt syfte kan föreningen
 1. ordna möten, seminarier och evenemang för social samvaro,
 2. sprida information till medlemmarna om aktuella frågor om Soc&kom, och
 3. bevilja funktionellt och ekonomiskt stöd till samhällsvetenskaplig undervisning och forskning samt samhällelig verksamhet vid Soc&kom.
 4. ta initiativ i frågor som gäller Soc&kom.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att

 1. ta emot donationer och testamenten samt bidrag, och
 2. ordna penninginsamlingar sedan de fått behövliga tillstånd för dem.

 

3. Medlemmarna

Som föreningens ordinarie medlem kan godkännas nuvarande och tidigare studerande, nuvarande och tidigare personal vid Soc&kom, samt övriga personer som omfattar föreningens syfte.

Som understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.

Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

 

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han eller hon annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han eller hon genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han eller hon genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han eller hon inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

 

5. Medlemsavgifterna

Årsmötet beslutar om anslutningsavgift och om storleken av den årliga medlemsavgift som tas ut av ordinarie medlemmar. Årsmötet beslutar också om anslutningsavgift och om storleken av den årliga medlemsavgift som tas ut av understödande medlemmar.

Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

 

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och fyra till tio andra medlemmar som alla utses vid årsmötet.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en skattmästare och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han eller hon har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.


7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas gemensamt av två styrelsemedlemmar av vilka den ena ska vara ordförande eller vice ordförande. Föreningens namn kan även tecknas ensam av en person som styrelsen därtill särskilt har befullmäktigat.


8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en vecka före årsmötet.


9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-mars.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möte.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de röster som avgetts. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att sända ett kallelsebrev till varje medlem, eller genom att sätta in ett meddelande i en tidning som utkommer på föreningens hemort eller genom att utfärda kallelsen via e-post eller på föreningens hemsida.

 

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
 1. mötet öppnas,
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare,
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras,
 4. föredragningslistan för mötet godkänns,
 5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras,
 6. besluts om fastställande av bokslutet samt om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga,
 7. fastställande av verksamhetsplanen och budgeten samt beslut om anslutningsavgifternas och medlemsavgifternas storlek,
 8. val av styrelsens ordförande,
 9. fastställande av antal övriga styrelsemedlemmar som ska väljas enligt § 6,
 10. val av övriga styrelsemedlemmar,
 11. val av två revisorer och deras suppleanter, och
 12. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid två på varandra följande föreningsmöten som hålls med minst två (2) månaders mellanrum varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

 

Ladda ner föreningens stadgar som pdf